תקנון האתר

בס״ד

משתמש יקר נא עיין בזהירות בתנאי השימוש ובאם אינך מסכים למשהו ולו הקטן ביותר נבקשך לא להשתמש באתר זה בכל צורה.

תנאי שימוש
הקדמה – האתר ד"ר פיטו משמש כאתר מכירת מוצרי בריאות שונים ואינו משמש כאתר טיפולי ,אין לראות כל הכתוב באתר כחומר מוסמך ,האתר ד"ר פיטו אינו מציע ללקוחותיו פתרון או המלצה רפואית לבעיות השונות כגון דיאטה \מוצרי סקס \או כל פתרון רפואי מכל סוג שהוא.

כללי
א. אתר זה www.dr-phyto.com הינו אתר אינטרנט הרשמי של "ד"ר פיטו "(להלן: "האתר") האתר מספק, בין היתר, מידע ,מצגות תמונות ,גרפיקה וכו'

1. השימוש באתר האינטרנט הזה כפוף לתנאים שלהלן ומעיד על הסכמה להם. כל המשתמש באתר ("המשתמש") מסכים לתנאי השימוש ומקבלם ומסכים כי לא תהא לו כל טענה למפעיל האתר או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעיל האתר על פי תנאי שימוש אלה. יתכן ואתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט, דפי אינטרנט ושירותים אחרים המופעלים על ידי גורמים אחרים. השימוש בכל אתר אחר כפוף גם לתנאי השימוש וייתר התנאים וההנחיות, אם ישנם, הכלולים באתר האחר. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי מפעיל האתר.במידה ואינכם מסכימים לתנאים אלו במלואם עליכם להימנע מהשימוש באתר .

2. אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי של המשתמש . נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

3. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי מפעיל האתר, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין להנהלת האתר שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו\או בכל פרסומת . ואין בהכללת קישורים אלה באתר זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים ואין בהם כדי להעיד על כל המלצה לגביהם או לגבי תוכנם .

4. אסור למשתמש לעשות כל שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים,ו\ או החוק הבינלאומי או \ו הישראלי.

5. מובהר כי מפעיל האתר אינו אחראי לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע כולל כל מידע או אזכור בתוך כל מידע מוצר או שרות .

6. התוכן וההודעות המופיעים באתר :המשתמש מסכים כי באחריותו הבלעדית לבדוק את האתר וכי האחריות לכל סיכון העשוי להיגרם מהשימוש באתר , לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו באמצעות האתר, מוטלת על המשתמש בלבד ובאחריותו הבלעדית. מפעיל האתר ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף הנובע משימוש המשתמש באתר. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש באתר. לא ישא המפעיל באחריות לשינויים ו/או תוספות שנעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש עצמו או אחר.

7. האתר אינו יכול לבדוק את מהימנותו או דיוקו של המידע צורה מוחלטת וגם לא מתיימר לכך הידע הקיים אינו מאפשר להשתמש באתר כאתר טיפולי והמידע המופיע באתר מיועד להרחבת הידע האישי וההבנה הכללית בלבד על מנת לאפשר רמת חיים טובה ובריאה יותר אין לראות בכל המוצג\הכתוב באתר התוויות רפואיות או חלופה לרפואה המערבית המקובלת בכללם התייעצות עם רופאים מכל הסוגים ואין באמור באתר להוות תחליף לאבחון ,טיפול,וייעוץ מקצועי .

8. אין להשתמש במידע המופיע באתר לצורך אבחון או טיפול כלשהו מכל סוג בבעיה רפואית תסמינים תחושות בעיות נפשיות ורגשיות על שללם המידע באתר הינו כללי ואינו נוגע לאדם כלשהו ספציפי

9. כל ביצוע החלטה טיפולית מכל סוג בעקבות האתר נוגדת את רצון המפעיל ונעשית בניגוד לרצונו וכוונתו כל החלטה חייבת להיעשות בשיתוף עם הגורמים המורשים והמתאימים ובהתאם לחוקי המדינה בה נמצא ובפרט שלא יסתרו את חוקי מדינת ישראל והרשויות הרלוונטיות כגון :משרד הבריאות הישראלי .

10. באתר ישנם מוצרים המוצגים למכירה אשר חובת הבדיקה על מיומנתם ואחריותם חלה על המשתמש בלבד ואין לראות בכל הכתוב באתר המלצה טיפולית או רפואית כלשהי ,מפעיל האתר ממליץ לבחון היטב לפני כל רכישה ולוודא היטב את מירב הפרטים אודות המוצר והתאמתו לקונה .

10.1 מבחינת המפעיל השירות האינפורמטיבי באתר מבוסס על הספרות המקובלת ועל אתרי אינטרנט שונים שלא נבדקה מהימנותם ע"י מפעילי האתר ,המידע המוצג אינו משמש תחליף טיפולי מכל סוג שהוא ,ועל הגולש לבדוק במקומות מהימנים נוספים כגון אתרי משרד הבריאות העולמיים והפרמקופיאות המקובלות כגון הפרמקופיאה הבריטית \היפנית\האוסטרלית וכו..האינפורמציה באתר הינה לנוחיות הגולש בלבד והמפעיל לא ישא בשום אחריות מכל סוג לגביהם

11. אסור להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

12. אסור להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

13. ההודעות שבאתר עשויות לכלול גם קישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים – מובהר למען הסר כל ספק כי אין האתר אחראי לקישוריות אלו, לפעילותן התקינה ו/או לתוכן מקורות אחרים.

14. מפעיל האתר רשאי לנהל המידע ולעבד כל נתון על המשתמש על פי בחירתו החופשית ובכפוף להוראות דיני מדינת ישראל החלים לאותו עניין..

15. מפעיל האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר או הצטרפות ו/או שימוש באתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

15.1 לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל .

15.2 על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי מפעיל האתר ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה מפעיל האתר יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:

15.2.1 כתובת מגורים או כתובת אחרת;

15.2.2 כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;

15.2.3 לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר.

15.3 לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי מפעיל האתר. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בכפוף להוראות מסמך זה ובכפוף לכל דין.

15.4 אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו ממפעיל האתר בהתאם למפורט לעיל, יוכל לפנות בכל עת למפעיל האתר לכתובת האלקטרונית

contact@dr-phyto.com ומפעיל האתר יענה לפנייה תוך 48 שעות.

15.5 מפעיל האתר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בהתאם להוראות מסמך זה. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

16. מפעיל האתר אחראי לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים באתר אולם הוא שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לו) במקרים הבאים: 16.1 אם השימוש שעושה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש – אינם חוקיים.

16.2 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי רשות מוסמכת.

16.3 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלו.

16.4 אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בו שימוש נדרש להגנת אינטרסים של מפעיל האתר.

17. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר בכל עת שיראה לנכון, על פי שיקול דעתו המוחלט.ועל המשתמשים האחריות לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

18. מפעיל האתר יהא רשאי להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את פעילות האתר במלואה או באופן חלקי , ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

19. כל מקום בו מופיע "אתר" או "מפעיל האתר" הכוונה ל "ד"ר פיטו" והפועלים בשמה ומטעמה.

20. מפעיל האתר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש. יחד עם זאת מפעיל האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת מפעיל האתר.

21. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר זה או מטעמו של מפעיל אתר זה שייך באופן בלעדי למפעיל האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של מפעיל האתר, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין מפעיל האתר לבין אותם צדדים.

22. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

23. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בירושלים בלבד.

24. מדיניות משלוחים: משלוחים הנשלחים עי רשות הדואר כדואר רגיל או רשום הינם באחריות המזמין בלבד, בעלי האתר לא ישאו בשום נזק שנגרם בצורה ישירה או עקיפה כתוצאה מליקוי בשירות זה .עם זאת מובהר שבעלי האתר יהיו אחראים לספק את מס המשלוח ואסמכתא שאכן המוצר נשלח .כמו כן שליחות ע״י שליחים בעלי האתר יהיו אחראים על תקינות המשלוח.

25. השימוש באתר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסמך זה, על כן המשתמש באתר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.

26. החזרת מוצר תתאפשר תוך 30 יום מקבלת המוצר.
המוצר יוחזר תוך 30 ימים מיום קבלתו, באריזתו המקורית, מבלי שנפתח או נעשה בו שימוש.
יתבצע החזר כספי בהתאם לעלות המוצרים, דמי המשלוח לא יוחזרו.

אופן ההחזרה:
יש לתאם את החזרת המשלוח טלפונית בטלפון: 073-7319832
יש לארוז את המוצר על מנת שלא יפגע בשילוח, לצרף את פרטי הלקוח ומספר ההזמנה.
ניתן להחזיר את המוצר ע"י שליח מטעמנו בעלות של 30 ש"ח.
כמו כן, ניתן להחזיר בדואר רשום, לכתובת: דרך דגניה 46, נתניה.
עלות החזרת המוצרים חלה על הלקוח

מוצר שיצא מהחברה לא יוחזר או יוחלף לאחר שנפתח או נפגם למעט במקרים שהכשל נבע כתוצאה מרשלנות של המשלח.

27. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.

תקנון האתר

דילוג לתוכן